به دنبال ترجمه ويرايش چهارم كتاب برنامه ريزي خطي "بازارا" كتاب راهنماي مسايل  آن  هم بر اساس تمرينهاي ويرايش جديد آن زير چاپ مي باشد . 

اين كتاب توسط انتشارات  " نشر كتاب دانشگاهي " چاپ خواهد شد . ketabedaneshgahi.com