براي تهيه اين كتاب مي توانيد به انتشارات نشر كتاب دانشگاهي مراجعه كنيد در ضمن اين كتاب حاوي سي دي  خود نرم افزار هم مي باشد